Tag Archives: อาเซียน

ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะประสบผลสำเร็จในการเข้าสู่ประตู AEC

ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะประสบผลสำเร็จในการเข้าสู่ประตู AEC

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่นักลงทุนต่างชาติมักนึกถึงเมื่อพูดถึงการลงทุนใน AEC ด้วยเพราะความพร้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางภูมิศาสตร์ จากการที่ไทยตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาค ความพร้อมด้านการคมนาคม ด้านวัตถุดิบ ด้านแรงงาน และด้านการสื่อสาร ทั้งยังมีการให้ “สิทธิพิเศษ” หลายประการแก่นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้ไทยเป็นประตูสู่ AEC

บทบาทของการเป็น ประตูสู่อาเซียนของไทย โดยกำลังพิจารณาเรื่องการทำงานของ “ศูนย์ AEC” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่จะพัฒนาให้ศูนย์ AEC ดังกล่าวไม่เพียงแต่มีหน้าที่ให้ข้อมูลเท่านั้น แต่จะดำเนินการผนึกพันธมิตรทั้ง ธนาคารพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษา สำนักงานบัญชี ฯลฯ ให้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อที่ต่อไปเมื่อนักลงทุนต่างชาติเข้ามาขอคาแนะนำการลงทุนในอาเซียน ศูนย์แห่งนี้จะสามารถให้คาแนะนำและให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศได้ นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะขับเคลื่อนให้ไทยเป็น Regional Head Office ด้วย

ด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยก็เป็นประเทศแรก ๆ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมักนึกถึง หากพูดถึงการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของไทย ก็โด่งดังและได้รับความนิยมในตัวเองอยู่แล้ว ส่วนด้านการบริการนั้น โรงแรมและรีสอร์ตของไทยก็มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งยังมีหลายรูปแบบ หลายระดับ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้หลากหลายตามความชอบและกำลังทรัพย์ของตน

ส่วนด้านคมนาคมและการสื่อสาร ไทยมีความพร้อมมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ที่ตั้งของไทยยังเอื้อสำหรับ นักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยวหลายประเทศในอาเซียน จากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาค มีอาณาเขตติดกับประเทศที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างพม่า กัมพูชา และลาว

การที่ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จเป็นประตูสู่อาเซียนได้จริงต้องได้รับการผลักดันจากรัฐใน หลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับชาวต่างชาติ หากไทยสามารถเป็นประตูสู่อาเซียนได้ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก